tel. +48 17 748 32 20
tel. +48 17 748 32 19
fax +48 17 748 24 40
35-231 Rzeszów, ul. Skrajna 1

Nasze motto

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

                           Janusz Korczak

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

 

We wrześniu odpłatność za przedszkole wynosi 121 zł (5,50 zł x 22 dni) - płatne do 10.IX

 

Jest to należność za żywienie. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w mc wrześniu uiścicie Państwo w październiku.

Należność za przedszkole prosimy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

43 1020 4391 0000 6802 0187 6804

 

Odpłatność za przedszkole reguluje uchwała nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r.

Określa ona m. in.:

 • godziny bezpłatne – od 8.00 do 13.00 (na realizację podstawy programowej),
 • za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka poza ten czas nalicza się odpłatność w wysokości - 1,00 zł,
 • w przypadku, gdy do przedszkola lub żłobka prowadzonego przez Gminę Miasto Rzeszów uczęszcza z jednej rodziny więcej niż dwoje dzieci, trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat za pobyt w placówce,
 • opłaty za pobyt w przedszkolu płaci się „z dołu”, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnoszona jest odpłatność,
 • odpłatność za żywienie dzieci (5,50 zł/dziennie) płaci się „z góry”, do 10 dnia danego miesiąca,
 • wpłaty należności dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola.

 

Uwaga: wpłaty za przedszkole oraz za obiady szkolne można dokonywać za pomocą jednego przelewu:

W treści przelewu należy wpisać:

 • nazwa odbiorcy: Zespół Szkolno-­Przedszkolny Nr 3, ul. Skrajna 1, 35-231 Rzeszów
 • nr rachunku odbiorcy: 43 1020 4391 0000 6802 0187 6804
 • kwota: ……………. zł
 • nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko oraz adres wpłacającego
 • tytułem: opłata za przedszkole, imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc (w szkole - opłata za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc)

 

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DZIECI Z ROCZNIKA 2014

Na mocy nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od stycznia 2017 r. zniesiona została opłata za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zostały objęte państwową subwencją oświatową.

W związku z tym informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 dzieci 6-letnie urodzone w roku 2014 (czyli cała grupa V) zostają zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu i będą ponosić jedynie koszty wyżywienia.